Miejsca składowania w programie WMS

Miejsca składowania w programie WMS

Efektywne zarządzanie miejscami składowania w magazynie jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Wykorzystanie nowoczesnych systemów WMS pozwala na precyzyjne planowanie, monitorowanie i optymalizację przestrzeni magazynowej, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów operacyjnych. Odkryj kluczowe strategie optymalizacji miejsc składowania w magazynie z wykorzystaniem systemu WMS, aby zwiększyć efektywność i redukować koszty operacyjne.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe (lokalizacje magazynowe). Miejsca składowania w magazynie, lokalizacje magazynowe w programie WMS, lokacja wirtualna, lokacja stała oraz nośniki i palety.

Współczesne magazyny, charakteryzujące się rozbudowaną powierzchnią, wymagają precyzyjnego zarządzania strefami składowania. Aby usprawnić procesy logistyczne, kluczowe jest wyznaczanie i znakowanie miejsc adresowych. Te lokalizacje magazynowe są niezbędne do efektywnego zarządzania zapasami. Program WMS, wspierający zarządzanie magazynem, umożliwia precyzyjne śledzenie każdej lokacji, zarówno wirtualnej, jak i stałej. Odpowiednie zarządzanie nośnikami i paletami dodatkowo zwiększa efektywność procesów magazynowych.

Optymalizacja Miejsc Składowania w Magazynie

Tradycyjna ewidencja magazynowa często ogranicza się do podstawowych informacji o ilości asortymentu. Jednak zwiększająca się skala magazynów wymusza zmianę podejścia. Coraz większe zapasy wymagają szczegółowego zarządzania stanami magazynowymi. W związku z tym, szczegółowe informacje o miejscach składowania stają się kluczowe. Zapewniają one nie tylko lepszą kontrolę nad zapasami, ale również optymalizują procesy logistyczne. Zarządzanie magazynem staje się wtedy bardziej złożone, ale jednocześnie bardziej efektywne.

Klucz do Efektywnego Zarządzania

W dzisiejszym dynamicznym świecie logistyki, efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Centralnym elementem tego procesu są miejsca składowania w magazynie, które wymagają szczegółowej organizacji i precyzyjnego planowania. W tym artykule, skupimy się na optymalizacji miejsc składowania w magazynie, wykorzystując zaawansowane technologie i metody zarządzania.

Znaczenie Precyzyjnej Ewidencji Miejsc Składowania

W magazynach o rozbudowanej powierzchni, kluczowe jest wyznaczenie stref składowania i nadanie im adresów (lokalizacji magazynowych). Takie podejście nie tylko ułatwia pracę magazynierów, ale również pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Dzięki precyzyjnej ewidencji miejsc składowania, możliwe jest szybkie odnalezienie określonych ilości towarów, co jest nieocenione w zarządzaniu zapasami.

Metody Składowania i Ich Zastosowanie

W magazynach stosuje się różne metody składowania, takie jak metoda wolnych miejsc, stałych miejsc, rotacji produktów, czy metoda ABC. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju towaru, jego gabarytu i wymaganych warunków przechowywania. Na przykład, metoda stałych miejsc jest idealna dla towarów o regularnym obrocie, natomiast metoda rotacji produktów sprawdzi się w przypadku towarów o krótkim terminie przydatności.

Technologia WMS w Zarządzaniu Miejscami Składowania

System WMS (Warehouse Management System) odgrywa kluczową rolę w optymalizacji miejsc składowania. Umożliwia on dokładne śledzenie towarów w magazynie, od momentu przyjęcia aż po wydanie. Dzięki funkcji historii obrotów dla danego miejsca składowania, możliwe jest monitorowanie zmian stanów magazynowych i efektywne zarządzanie przestrzenią.

Dopisanie Nowych Miejsc Składowania

W systemie WMS, proces dopisywania nowych miejsc składowania jest uproszczony i intuicyjny. Użytkownik może łatwo definiować parametry takie jak regał, gniazdo, wysokość, czy gniazdo paletowe. To pozwala na elastyczne dostosowanie magazynu do zmieniających się potrzeb i zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Komisjonowanie i Awizacja Dostaw

Komisjonowanie, czyli proces przygotowania towaru do wysyłki, jest nieodłącznym elementem zarządzania miejscami składowania. System WMS ułatwia ten proces poprzez precyzyjne śledzenie lokalizacji towarów. Ponadto, funkcjonalność awizacji dostaw pozwala na efektywne planowanie i zarządzanie rampami załadunkowymi, co znacząco przyspiesza procesy logistyczne.

MIEJSCA SKŁADOWANIA

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się często do informacji ile mamy danego asortymentu, aczkolwiek buduje się coraz obszerniejsze magazyny. Przechowuje się w nich coraz większe zapasy. W takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca, a więc istotne są miejsca składowania.

Ważne jest ułatwienie pracy magazynierów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskanie wiedzy, w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów. W tym celu wprowadza się ewidencję wg. miejsc składowania, czyli system WMS.

W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania. Magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca adresowe, oznaczone jako lokalizacje magazynowe.

Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami jest ważne. Z tego względu, iż pozwala jednoznacznie określić jakie jest miejsce położenia artykułu w magazynie.

Historia – obroty dla danego miejsca składowania

Z poziomu rejestru miejsc składowania dostępna jest funkcja wyświetlająca historię obrotów, a więc związaną z danym miejscem składowania. Pojawiają się pozycje dokumentów magazynowych przyjęcia, jak również wydania, które powodowały zmianę stanów dla danej lokalizacji magazynowej. Dane wyświetlają się przy wykorzystaniu standardowej tabeli, gdzie dokumenty obrotu dla miejsca składowania automatycznie grupują się miesięcznie. Zależy to od okresu, w jakim wystawiony został dokument magazynowy w kolejności malejącej. Od góry wyświetla się ostatnio wystawione dokumenty. Użytkownik ma do dyspozycji standardowe funkcje filtrowania, ale też dotyczące sortownia i eksportowania.

Dopisanie nowego miejsca składowania – podstawowe informacje

Aby dopisać nowe miejsce adresowe, należy odszukać w pozycji menu NOWA LOKALIZACJA. Można to także wykonać przez użycie funkcji DOPISZ w kartotece miejsc adresowych. Po uruchomieniu pozycji menu wyświetla się formularz dopisania miejsca adresowego. Oznaczenie miejsca adresowego ma format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego dzielą się na konkretne kategorie. Są to: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne. Parametry wybiera się poprzez kliknięcie pola wyboru lub zapisanie informacji. Przy dopisywaniu miejsca adresowego operator wybiera regał i gniazdo, poziom oraz gniazdo paletowe.

Miejsca składowania w programie WMS

Załączony obrazek to zrzut ekranu z aplikacji internetowej WMS.net przedstawiający raport dokumentów magazynowych według pozycji towarowych. Raport pokazuje różne typy operacji magazynowych dla różnych towarów w określonym miesiącu – w tym przypadku listopadzie 2023 roku.

Każdy wiersz odpowiada konkretnemu asortymentowi, z podanym indeksem i nazwą towaru. W kolumnach wymienione są różne typy dokumentów, takie jak MM-, MX, PI, PW, PZ, PZB, RW, WZ, WZB, ZL, które odpowiadają różnym rodzajom operacji, jak przyjęcia (PZ), wydania (WZ), itd. Dla każdego typu dokumentu przedstawiona jest ilość operacji przeprowadzonych na danych towarach.

Na końcu każdego wiersza znajduje się suma wszystkich operacji dla danego towaru. Ten rodzaj raportu jest istotny dla zarządzania magazynem, gdyż pozwala na monitorowanie i analizę przepływu towarów, a także na ocenę aktywności magazynowej związanej z poszczególnymi pozycjami.

Nowe miejsca składowania: szczegóły modyfikacji i dodawania

Wymienione parametry lokalizacji definiowane są w skorowidzach. Lista wartości parametrów tworzy się dynamicznie na podstawie zapisanych w programie skorowidzów oraz stanu aktywności pozycji skorowidza. Po wprowadzeniu modyfikacji w skorowidzach dotyczących miejsc adresowych, w tym po zmianie aktywności pozycji skorowidza należy odświeżyć ustawienia okna dopisania miejsca adresowego. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ekranie, w obszarze grupy informacji, które były zmieniane, wyświetla się lista dostępnych funkcji. Należy wybrać polecenie ODŚWIEŻ. Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych.

Program jednak blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Natomiast przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlają się komunikaty “proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych. W sekcji STATUS LOKALIZACJI pojawiają się pozycje skorowidza statusów. Domyślnie zaznaczona jest pierwsza pozycja skorowidza, a SYMBOL MAGAZYNU można wybrać ze skorowidza, którego pozycje wyświetlają się po kliknięciu ikony listy rozwijanej. Domyślną propozycją jest ta, która pojawia się pierwsza w skorowidzu magazynów. OPIS LOKALIZACJI to dowolna informacja zapisywana przez Operatora. OBJĘTOŚĆ i ŁADOWNOŚĆ są nieobowiązkowymi parametrami miejsca adresowego. Natomiast parametr MIEJSCE PODLEGA OBSŁUDZE MAGAZYNOWEJ domyślnie jest aktywny.

Miejsce składowe niepodlegające obsłudze magazynowej nie jest dostępne przy rejestracji przyjęcia do magazynu. Dopisanie miejsca adresowego wymaga jednak potwierdzenia polecenia ZAPISZ (przez kliknięcie). Po dopisaniu lokalizacji jej symbol jest wyświetlany w górnej części formularzu dopisania. Program blokuje także dublowanie lokalizacji. Przy próbie zapisania powtórzonej lokalizacji wyświetla się komunikat w górnej części formularzu dopisania lokalizacji: Powtórzona lokalizacja, proszę zaznaczyć inną.

Stany magazynowe

Z poziomu rejestru miejsc składowania można wyświetlić okienko z informacją o stanach magazynowych oraz znajdujących się w tej lokalizacji towarów. Wyświetla się to w okienku w postaci tabeli zawierającej informację o indeksie towarowym, ale też nazwie, jednostce miary oraz ilościach. Dostępne są również standardowe funkcje sortowania, filtrowania oraz eksportowania danych.Czytaj więcej:

 • Miejsca składowania towarów w programie WMS


  W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania towarów.
 • Wizualizacja zajętości magazynu


  Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości określonych miejsc składowania pozwala użytkownikom na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania. Odkryj, jak wizualizacja zajętości magazynu rewolucjonizuje zarządzanie przestrzenią magazynową, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
 • Miejsce paletowe


  Miejsce Paletowe: Klucz do Efektywnego Zarządzania Magazynem. Zarządzanie magazynem to proces wymagający precyzji i skrupulatnego planowania. W tym kontekście, miejsce paletowe nabiera szczególnego znaczenia, stając się fundamentem efektywnej logistyki. Każde miejsce paletowe w magazynie musi być starannie zaplanowane, co przekłada się na łatwiejsze zarządzanie przestrzenią magazynową.
 • Obsługa magazynu wysokiego składowania


  Zarządzanie magazynem wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar.

System WMS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo systemu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
ss_administrator

Nowoczesny magazyn WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem to klucz do sukcesu w dzisiejszym świecie logistyki. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa tu niezastąpioną rolę. Wprowadza on innowacje i efektywność w codzienne operacje magazynowe.

Program magazynowy dostępny przez Internet
ss_administrator

Program magazynowy dostępny przez Internet

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Obecnie program magazynowy może okazać się niezbędny. Odkryj zalety programu magazynowego dostępnego przez Internet – efektywne zarządzanie

Miejsca składowania w programie WMS
Funkcje programu WMS
ss_administrator

Funkcje programu WMS

Odkryj, jak Program WMS rewolucjonizuje zarządzanie magazynem, zwiększając wydajność i redukując koszty. Zoptymalizuj swój magazyn już dziś! Program WMS to klucz do efektywnego zarządzania magazynem.

Wydanie z magazynu
ss_administrator

Wydanie z magazynu

Program WMS to nowoczesne rozwiązanie dla magazynów, które usprawnia wydawanie towarów i zarządzanie przestrzenią magazynową. Dzięki wykorzystaniu terminali radiowych oraz skanerów kodów kreskowych i QR

Administracja programu WMS
ss_administrator

Administracja programu WMS

Odkryj zalety programu WMS dla zarządzania magazynem. Zwiększ wydajność i kontroluj procesy magazynowe z łatwością dzięki zaawansowanemu systemowi WMS. Efektywne zarządzanie magazynem jest kluczowe dla