ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH SQL – W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego.

Zarządzania Bazą Danych SQL

Modelując dane, staramy się organizować je tak, aby wiernie odzwierciedlały sytuację rzeczywistą i jednocześnie, aby można je było zapisać w pamięci komputera. Wyróżniamy trzy zasadnicze etapy konstruowania modelu: model konceptualny, model logiczny, jak również model fizyczny. Proces projektowania obejmuje czynności i zdarzenia występujące między pojawieniem się problemu, a powstaniem dokumentacji opisującej rozwiązanie problemu zadowalające z punktu widzenia funkcjonalnego, ekonomicznego.

System Zarządzania Bazą Danych zapewnia takie operacje, jak na przykład:

  • przechowywanie danych,
  • tworzenie, a także utrzymywanie struktur danych,
  • umożliwienie równoczesnego dostępu wielu użytkownikom,
  • wprowadzanie mechanizmu bezpieczeństwa, jak również prywatności,
  • odzyskiwanie danych i operowanie na przechowywanych danych,
  • wprowadzanie i ładowanie danych,
  • udostępnienie wydajnych mechanizmów indeksowania pozwalających na szybkie znalezienie wybranych danych,
  • zapewnienie spójności różnych rekordów,
  • ochrona przechowywanych danych przed utratą za pomocą kopii bezpieczeństwa, a także procedur odtwarzania.

System Zarządzania Bazą Danych hierarchiczny – w modelu tym dane przechowywane są w postaci struktury drzewiastej.

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn Wysokiego Składowania wymaga sprawnego oprogramowania pozwalającego na integrację z popularnym na rynku systemami ERP.

Hierarchiczny System Zarządzania Bazą Danych

W modelu hierarchicznym dane przechowuje się w tak zwanej postaci struktury drzewiastej.

Sieciowy System Zarządzania Bazą Danych

W modelu sieciowym dane zapisuje się w postaci rekordów i powiązań między rekordami, które to są na równi z danymi są nośnikami informacji. Systemy sieciowe są bardzo szybkie i efektywnie wykorzystują pamięć masową. Pozwalają na tworzenie złożonych struktur danych, są jednak bardzo mało elastyczne i wymagają żmudnego projektowania.

Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych

W modelu obiektowym przechowuje i obsługuje się obiekty takie, jak obrazki, zdjęcia, filmy video. Przykładem może być SZBD ORACLE 8. Baza ta w tabelach przechowuje obiekty.